Sanastoa

 

Sisäilma

Seinien, katon ja lattian rajaamalla alueella oleva ilma.

 

Sisäilmasto

Sisäilman ja lämpöolosuhteiden muodostama kokonaisuus

 

Sisäympäristö

Sisäilma, valaistus, ääni ja ergonomia, käytettävyys, esteettömyys, turvallisuus ja viihtyvyys.

 

Sisäilmasto-ongelma

Tilojen käyttäjille haittaa aiheuttava sisäilmastoon liittyvä tekijä

 

Riskirakenne

Kosteustekninen riskirakenne on rakenneosa, joka vaurioituu helposti joko veden vuotamisen,

kapillaarisen veden kulkeutumisen, vesihöyryn liikkeen tai muun kosteuden vaikutuksesta.

 

Kosteusvaurio

Liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuva materiaalin tai

rakenteen kosteussietokyvyn ylittyminen siten, että rakenne tulee korjata tai uusia.

 

Mikrobivaurio

Bakteereiden, home- ja hiivasienten tai lahottajien esiintyminen rakennuksen pinnoilla

tai rakenteissa. Vaurio on silmin nähtävää tai se on varmistettu mikrobiologisen analyysin avulla.

 

Mikrobit

Mikrobeihin kuuluvat mm. virukset, bakteerit, sienet, levät ja alkueläimet.

 

Homeet

Rihmasieniä, jotka lisääntyvät sivuttomasti itiöiden avulla. Homeet kasvavat tavallisimmin

materiaalin pinnalla, eikä niiden kasvu siten vaikuta rakennusmateriaalin lujuusominaisuuksiin.

 

Sädesieni

Sädesienet ovat aktinobakteereita (mm. Streptomyces), joilla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä

 

Kosteusvaurioindikaattori

Mikrobi, jota ei yleensä tavata vaurioitumattomassa rakenteessa tai rakennuksessa.

 

Toksiinit

Mikrobien tuottamia terveydelle haitallisia yhdisteitä

 

Altistuminen

Ei tarkoita sairastumista, mutta voi johtaa siihen.

 

Terveyshaitta

Terveydensuojelulain mukaan esim. asuinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta

(mm. melu, tärinä, haju, valo, mikrobit, pöly, liiallinen kylmyys tai kuumuus) aiheutunut sairaus tai sairauden oire.

 

Painesuhteet, paine-ero

Rakennuksen sisä- ja ulkoilman tai rakennuksen eri osien välinen ilman paine-ero

 

Alipaineisuus

Mahdollistaa ilman virtaamisen ja epäpuhtauksien siirtymisen rakenteiden läpi sisäilmaan

esim. rakojen kautta. Mitä suurempi alipaine, ja epätiiviimpi rakenne, sitä enemmän epäpuhtauksia

siirtyy sisäilmaan (ilmanliike ulkoa tai rakenteiden kautta sisäänpäin)

 

Ylipaineisuus

Kun tilojen käytöstä tai ihmisistä aiheutuva kosteuslisä pääsee siirtymään rakenteisiin ja vaurioittamaan niitä.

Kosteus pystyy tiivistymään kylmään rakenneosaan (ilman liike sisältä ulospäin)