Sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttaminen ja tukeminen

Hankkeessa selvitettiin sisäilmaan liittyviä terveydellisiä, taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia Suomessa sekä minkälaisin toimenpitein sisäilmaongelmia kohdanneita voidaan parhaiten auttaa ja tukea.

Sisäilman laatu koetaan väestötasolla pääosin hyväksi tai erittäin hyväksi. Kuitenkin kuntotutkimuksien perusteella vähintään 15 %:ssa kaikista pientaloista on kosteusvaurio ja noin 40 %:ssa joko vaurio tai lisätutkimustarvetta riskirakenteissa. Sisäilmatilanteiden koetaan vaikuttavan useimmiten talouteen, terveyteen ja psyykkiseen jaksamiseen. Lähipiirin tuki, vertaistuki sekä neuvonta-apu yhdistyksiltä olivat yleisimmät home- tai asumisterveysloukkutilanteeseen saadut tukimuodot.

Sisäilmaan liitetty oireilu on yleistä ja pääosin lievää. Sisäilmasairaus-termillä viitataan usein monimuotoiseen, toimintakykyä merkittävästi haittaavaan pitkittyneeseen oireiluun rakennuksissa, joissa valtaosa ihmisistä ei saa oireita. Pitkittyneen oireilun syyt tulee selvittää terveydenhuollossa.

Sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa ja neuvontaa. Vaikeimmassa loukkutilanteessa oleville suositellaan valtion takaamaa korjauslainaa. Ympäristöherkkyyden ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen tarvitaan lisää tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja. Sisäilmaongelmaisen talon ostajan ja myyjän oikeusturvaa tulee vahvistaa säätämällä laki kuntotarkastajista.

Sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttaminen ja tukeminen