Kuntotarkastuslaki tarvitaan kiireesti

Hannele Rämö HS mielipide 8.10.2014

Jut­tu kun­to­tar­kas­tus­ten epä­koh­dis­ta (HS 28. 9.) nos­ti esiin asian, jo­hon olem­me yrit­tä­neet saa­da pa­ran­nus­ta yli kym­me­nen vuo­den ajan.

Asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tus­mal­li on alun pe­rin syn­ty­nyt lii­ke-elä­män aloit­tees­ta vas­taa­maan sen omia tar­pei­ta. Hy­vin pian kä­vi sel­väk­si, et­tei mal­li pal­ve­le ku­lut­ta­jien etua.

Asu­mis­ter­veys­liit­to As­te te­ki so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­le sel­vi­tyk­sen vuon­na 2004 asia­kas­kun­nas­taan, jos­ta il­me­ni, et­tä asun­to­kau­pan rek­la­maa­tioi­den kan­nal­ta ei ol­lut mer­ki­tys­tä sil­lä, oli­ko koh­teen tar­kas­ta­nut niin sa­not­tu osaa­va tai pä­te­vä asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­ta­ja tai jo­ku muu ra­ken­nus­alan am­mat­ti­lai­nen tai oli­ko koh­det­ta yli­pää­tään kun­to­tar­kas­tet­tu.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ei kui­ten­kaan kat­so­nut tar­peel­li­sek­si ryh­tyä val­mis­te­le­maan eril­lis­tä kun­to­tar­kas­tus­la­kia. Kat­sot­tiin, et­tä eet­ti­nen oh­jeis­tus kun­to­tar­kas­ta­jil­le oli­si riit­tä­vä. Se jäi kui­ten­kin täy­sin mer­ki­tyk­set­tö­mäk­si.

Uu­sia in­hi­mil­li­siä tra­ge­dioi­ta tu­lee tie­toom­me päi­vit­täin. Hy­vää ke­hi­tys­tä ei ole ol­lut se­kään, et­tä asun­non os­ta­jat ovat ylei­ses­ti pi­dät­täy­ty­neet käyt­tä­mäs­tä omaa asian­tun­ti­jaa apu­naan asun­to­kau­pas­sa.

Asun­to­kaup­pa­rii­dois­sa on ylei­sim­min ky­sy­mys asu­mis­ter­veyt­tä uh­kaa­vis­ta mik­ro­bion­gel­mis­ta. Ny­kyi­nen käy­tös­sä ole­va asun­to­kau­pan kun­to­tar­kas­tus­mal­li ei ole suun­ni­tel­tu täl­lais­ten on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen, ei­kä kun­to­tar­kas­ta­jien kou­lu­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tä riit­tä­väs­ti huo­mio­ta asu­mis­ter­vey­teen liit­ty­vään osaa­mi­seen.

Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on nyt ol­lut esil­lä lä­hin­nä vain kun­to­tar­kas­ta­jien ja kun­to­tut­ki­joi­den osaa­mis- ja pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set. On tär­keää huo­ma­ta, et­tä se ei kui­ten­kaan ole ai­noa ulot­tu­vuus, jo­hon kun­to­tar­kas­tus­la­kia tar­vi­taan. Kun­to­tar­kas­tus­lain tu­li­si pi­tää si­säl­lään myös vas­tuu­ky­sy­myk­set vas­tuu­va­kuu­tuk­si­neen ja sank­tiot.

Ny­kyi­nen edus­kun­nan tar­kas­tus­va­lio­kun­ta on an­siok­kaas­ti ryh­ty­nyt toi­men­pi­tei­siin ra­ken­nus­alan lie­ve­il­miöi­den pois­ta­mi­sek­si. Asu­mis­ter­veys­liit­to As­te on lau­su­nut ja ol­lut kuul­ta­va­na va­lio­kun­nas­sa myös muun muas­sa kun­to­tar­kas­tus­lain ai­kaan­saa­mi­sek­si. Toi­vot­ta­vas­ti ai­hees­ta vi­rin­nyt hy­vä kes­kus­te­lu vauh­dit­taa tä­män tär­keän asian ete­ne­mis­tä myös asian­omai­sis­sa mi­nis­te­riöis­sä.

Han­ne­le Rä­mö
toi­min­nan­joh­ta­ja
ser­ti­fioi­tu ra­ken­nus-
ter­veys­asian­tun­ti­ja
Asu­mis­ter­veys­liit­to As­te ry